2. Lịch kiểm tra: 2.1. Lịch kiểm tra (các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, Tin học):  - Môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, Tin học (thực hành) GVBM tự lên kế hoạch kiểm tra, tổ trưởng duyệt, báo cáo với BGH nhà trường thời gian kiểm tra cụ thể trong tuần 16, 17.