Chia lớp năm học 2020-2021 khối 10

Thông báo |

Chia lớp năm học 2020-2021 khối 9

Thông báo |

Chia lớp năm học 2020-2021 khối 8

Thông báo |

Chia lớp năm học 2020-2021 khối 7

Thông báo |

Chia lớp năm học 2020-2021 khối 6

Thông báo |

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2019 – 2020

2. Lịch kiểm tra: 2.1. Lịch kiểm tra (các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, Tin học):  - Môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, Tin học (thực hành) GVBM tự lên kế hoạch kiểm tra, tổ trưởng duyệt, báo cáo với BGH nhà trường thời gian kiểm tra cụ thể trong tuần 16, 17.
Thi - Kiểm tra |
Thông báo